Insolventierecht

Ons kantoor heeft een bijzondere specialisatie verworven in het insolventierecht door zowel mandaten te aanvaarden van de Rechtbank van Koophandel als door ondernemingen in moeilijkheden te begeleiden.

Sinds 1984 zijn advocaten van ons kantoor opgenomen op de lijst van curatoren bij de Rechtbank.  Deze collega's worden op heel regelmatige basis aangesteld als curator van faillissementen maar ook als gerechtelijke vereffenaar of voorlopige bewindvoerder van vennootschappen.

Door onze bijzondere kennis van het insolventierecht en het daaraan gekoppelde zekerheidsrecht kunnen wij ondernemingen in moeilijkheden op alle ogenblikken bijstaan Wij kijken in de eerste plaats naar de balans die wij analyseren zowel in geval van continuïteit als discontinuïteit.  Wij onderzoeken vervolgens de situatie van de zekerheden en de evetuele gevolgen in geval van discontinuïteit.  Tenslotte maken wij samen met de ondernneming een keuze uit de verschillende mogelijkheden die het insolventierecht ons biedt om zo tot een succesvolle herstructurering te komen.

Met onze kennis proberen wij een onderneming in moeilijkheden in de eerste plaats te helpen door advies en bijstand bij onderhandelingen.  Onze ervaring met de verschillende procedures laat ons echter toe om op elk ogenblik indien nodig ook de Rechtbank in te schakelen.

Tenslotte kunnen wij met onze kennis ook de onderneming begeleiden die als leverancier geconfronteerd wordt met een insolventieprocedure.

Bijzondere specialisaties

Begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden

Herstructureringen

Begeleiden bij vrijwillige vereffening

Mandaat als vereffenaar

Mandaat als gerechtelijk vereffenaar

Mandaat als curator

Onze specialisten