Arbeidsrecht

De leden van onze praktijkgroep arbeidsrecht hebben doorheen de jaren een bijzondere en gevarieerde ervaring opgebouwd, die ons toelaat om de cliënten op pragmatische wijze bij te staan.

Wij behandelen alle nationale en internationale aspecten van het arbeidsrecht, van het sociale zekerheidsrecht tot het pensioenrecht. Tot het cliënteel behoren zowel werkgevers als werknemers.

Tevens staan wij ondernemingen bij in het beheer van sociale aspecten in iedere fase van hun bestaan en ontwikkeling. Wij reageren steeds snel en zijn zeer beschikbaar.

Onze reële interactiviteit en onze nabijheid ten opzichte van de cliënt laten ons toe om een behandeling “op maat” van de ons toevertrouwde opdrachten te verzorgen.

Ons kantoor adviseert en begeleidt haar cliënten o.a. bij het sluiten en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, bij het opstellen van arbeidsreglementen, bij het organiseren van grensoverschrijdende tewerkstelling, bij het nemen van de nodige maatregelen inzake welzijn en preventie en bescherming op het werk, bij het voeren van collectieve onderhandelingen, bij herstructureringen, bij het oprichten en het samenstellen van een ondernemingsraad, bij het vermijden van conflicten en desgevallend bij het voeren van arbeidsrechtelijke procedures.

Sociale zekerheidsrecht

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in de verschillende takken van het sociale zekerheidsrecht. We adviseren en begeleiden onze cliënten o.a. bij geschillen met de RVA, de RSZ of andere overheidsinstanties, m.b.t. de gevolgen van een internationale tewerkstelling op het vlak van sociale zekerheid, enz.

Pensioenrecht

Wij geven tevens advies m.b.t. alle juridische aspecten van aanvullende pensioenen. Wij adviseren onze cliënten o.m. bij het opzetten, het wijzigen en het stopzetten van een pensioenplan, alsook bij geschillen die hierover kunnen rijzen.

Bijzondere specialisaties

Opstellen en wijzigen arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en interne reglementen (bv. gebruik internet, bedrijfswagen, enz.)

Individuele en collectieve conflicten (ontslag, discriminatie, staking, collectief ontslag, enz.)

Welzijn en preventie en bescherming op het werk (mobbing, veiligheid op het werk, enz.)

Terbeschikkingstelling, internationale tewerkstelling en detachering van werknemers

Herstructurering (collectief ontslag, overdracht en/of sluiting van de onderneming, enz.)

Sociaal overleg binnen de onderneming (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, enz.)

Sociale zekerheidsrechtelijke geschillen (werkloosheid, invaliditeit, pensioenen, enz.)

Onze specialisten