News

Choose your area :
Search :

22.10.2015
Wanneer gerechtsdeurwaarders materieel niet in staat zijn om een exploot te betekenen, bezorgen ze een afschrift van het deurwaardersexploot aan de procureur des Konings. De wetgever bepaalt nu dat ...

Read more

22.10.2015
Een rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Dezelfde vordering kan hierdoor geen tweede keer ingesteld worden. Het gezag van gewijsde is beperkt tot vorderingen die onder meer op dezelfde ...

Read more

22.10.2015
Er komen nieuwe vormregels voor de conclusies. De aangevoerde middelen moeten genummerd worden. En er moet vermeld worden of ze in hoofdorde of in ondergeschikte orde worden voorgedragen. Miskenning ...

Read more

22.10.2015
Voortaan beslist het openbaar ministerie in burgerlijke zaken zelf of het advies geeft over een specifieke zaak. Van een verplichting is geen sprake meer. Alleen in bepaalde sociaalrechtelijke zaken ...

Read more

22.10.2015
De wetgever hervormt de nietigheidsregeling in het burgerlijk procesrecht. Als er geen belangen worden geschaad kan er voortaan in een pak meer gevallen over vormgebreken heen worden gestapt. Einde ...

Read more

22.10.2015
De rechter kan enkel nog een onderzoeksmaatregel bevelen als de vordering ontvankelijk is. En de inzet van het geding is bepalend voor de gekozen onderzoeksmaatregel. Enkel bij ontvankelijke ...

Read more

22.10.2015
De invordering van onbetwiste geldschulden kan voortaan zonder gerechtelijke tussenkomst. Gerechtsdeurwaarders staan voor die invordering in, op vraag van de advocaat van de schuldeiser. Onbetwiste ...

Read more

22.10.2015
In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. Hoger beroep. De eindvonnissen zijn - ook al wordt er ...

Read more

22.10.2015
In principe moet de rechter - wanneer hij de zaak in beraad houdt - een uitspraak doen binnen een maand na het sluiten van de debatten. Die periode van één maand is echter te kort wanneer het ...

Read more

21.10.2015
Bij de cumulatie van een overlevingspensioen met andere rust- of overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hanteert men 2 grensbedragen. Eén van die bedragen wordt nu geschrapt omdat het ...

Read more

20.10.2015
Europa heeft richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2015 gepubliceerd. Ze maken deel uit van de 'geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020'. En de lidstaten houden in hun ...

Read more

15.10.2015
De federale regering past het Technisch Reglement op het beheer van het transmissienet van Elektriciteit aan om een volledige black-out deze winter te vermijden. Volgens de regering is het risico op ...

Read more

09.10.2015
Twee KB's van 27 september 2015 bevatten een globale regeling voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen die worden betaald door slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een ...

Read more

25.09.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 25 september 2015 op studiedag overheidsopdrachten MD Seminars.

Read more

25.08.2015
Met de Zesde Staatshervorming zijn heel wat federale bevoegdheden met betrekking tot mobiliteit en verkeersveiligheid geregionaliseerd. Met voornamelijk wijzigingen op het gebied van binnenvaart en ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13