Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

04.07.2016
Naar goede gewoonte heeft de Federale Regering haar halfjaarlijkse programmawet gepubliceerd. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016. Ze telt 129 artikels en bevat ook dit keer ...

Lees meer

01.07.2016
Een nieuwe wet van 27ájuni 2016 zet meerdere Europese richtlijnen, waaronder richtlijná2013/50/EU van 22áoktober 2013, gedeeltelijk om in Belgisch recht. Daarnaast voert ze een deel van de ...

Lees meer

15.06.2016
Vanaf 1 juni 2016 wordt de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan in de Vlaamse private sociale profitsector enkel nog toegekend indien men werkt in een 'zorggerelateerd beroep'. Bovendien worden ...

Lees meer

15.06.2016
Werklozen hebben tijdens de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk was aan hun vroegere werkloosheidsuitkering. ...

Lees meer

10.06.2016
Het 'Europees verdrag over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld' wordt op 1 juli 2016 van toepassing in ons land. De tekst vormt het eerste bindende instrument op Europees niveau dat een ...

Lees meer

10.06.2016
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt de bevoegdheid voor de overheidsopdrachten integraal bij de ordonnateurs. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde ordonnateurs krijgen dezelfde ...

Lees meer

09.06.2016
De voorafgaande betaling van verschuldigde registratierechten wordt voortaan beschouwd als een eenvoudige betalingsmodaliteit, en niet langer als een grondvoorwaarde voor de uitvoering van de ...

Lees meer

31.05.2016
Een zelfstandige of onderneming die erkend wil worden als ambachtsman, kan sinds 1 juni 2016 een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie 'Ambachtslieden' van de FOD Economie, KMO, Middenstand ...

Lees meer

19.05.2016
Een KB van 25 april 2016 zet een deel van de Europese 'verordening marktmisbruik' om in Belgisch recht. Deze verordening treedt op 3 juli 2016 in werking. Het nieuwe KB heft in het 'KB multilaterale ...

Lees meer

17.05.2016
Co÷peratieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de co÷peratieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning ...

Lees meer

13.05.2016
De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...

Lees meer

12.05.2016
Een wet van 22 april 2016 stemt de Belgische financiŰle wetgeving af op de recente Europese regels over depositogarantiestelsels (bankdeposito's). Die regels staan in 'richtlijn 2014/49/EU inzake de ...

Lees meer

04.05.2016
De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR verplicht bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers tot het aanstellen van een data protection officer of D...

Lees meer

04.05.2016
De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...

Lees meer

21.04.2016
Een wet van 29 februari 2016 actualiseert het Sociaal Strafwetboek en bundelt diverse bepalingen van sociaal strafrecht. Dat is nodig want na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Sociaal ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13