Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

18.07.2017
De decreetgever versnelt de vergunningsaanvraagprocedure met 21 dagen door toe te laten dat een vergunningvrager op hetzelfde moment zijn vergunningsaanvraag indient en zijn archeologienota ter ...

Lees meer

12.06.2017
De wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffender ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is. Voortaan kan op verzoek van elke ...

Lees meer

06.06.2017
Gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere rioolbeheerders kunnen rekenen op een fikse tussenkomst van het Vlaams gewest in de kosten voor rioleringen, ...

Lees meer

30.05.2017
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten ...

Lees meer

29.05.2017
Vlaanderen heeft een nieuwe watertoetskaart. Met daarop de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden. In vergelijking met de kaart van 2014 zijn vooral ...

Lees meer

10.05.2017
Vanaf 20 mei 2017 mogen bomen die opgenomen zijn op de voorlopig vastgestelde kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen (MKWB's) niet meer gekapt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ...

Lees meer

27.04.2017
Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. ...

Lees meer

25.04.2017
De Vlaamse overheid creëert één overkoepelende onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. De 4 federale onteigeningswetten zullen op het Vlaamse grondgebied alleen nog ...

Lees meer

25.04.2017
Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot ...

Lees meer

19.04.2017
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, verduidelijkt in haar omzendbrief BB2017/1 van 24 maart 2017 de nieuwe procedure inzake de erkenning van openbaar nut die de ...

Lees meer

29.03.2017
Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De ...

Lees meer

27.03.2017
Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft. ...

Lees meer

24.03.2017
Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd. ...

Lees meer

23.03.2017
Racine is looking for an Associate with 3 - 5 years of experience to join its Corporate Department.

Lees meer

06.03.2017
Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire ...

Lees meer

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13