Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

31.08.2017
De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen.†En het college kan de ...

Lees meer

29.08.2017
De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Lees meer

24.07.2017
Cybercriminaliteit wordt voortaan strenger bestraft. BelgiŽ heeft 'de minimale maximumstraffen' opgetrokken om te voldoen aan de Europese vereisten uit Richtlijn 2013/40/EU. Met die richtlijn ...

Lees meer

24.07.2017
Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...

Lees meer

18.07.2017
De decreetgever versnelt de vergunningsaanvraagprocedure met 21 dagen door toe te laten dat een vergunningvrager op hetzelfde moment zijn vergunningsaanvraag indient en zijn archeologienota ter ...

Lees meer

12.06.2017
De wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffender ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is. Voortaan kan op verzoek van elke ...

Lees meer

06.06.2017
Gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere rioolbeheerders kunnen rekenen op een fikse tussenkomst van het Vlaams gewest in de kosten voor rioleringen, ...

Lees meer

30.05.2017
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten ...

Lees meer

29.05.2017
Vlaanderen heeft een nieuwe watertoetskaart. Met daarop de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden. In vergelijking met de kaart van 2014 zijn vooral ...

Lees meer

10.05.2017
Vanaf 20 mei 2017 mogen bomen die opgenomen zijn op de voorlopig vastgestelde kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen (MKWB's) niet meer gekapt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ...

Lees meer

27.04.2017
Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. ...

Lees meer

25.04.2017
De Vlaamse overheid creŽert ťťn overkoepelende onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. De 4 federale onteigeningswetten zullen op het Vlaamse grondgebied alleen nog ...

Lees meer

25.04.2017
Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot ...

Lees meer

19.04.2017
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, verduidelijkt in haar omzendbrief BB2017/1 van 24 maart 2017 de nieuwe procedure inzake de erkenning van openbaar nut die de ...

Lees meer

29.03.2017
Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De ...

Lees meer

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13