News

Choose your area :
Search :

20.09.2017
In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieŽn van gegevens in de ...

Read more

11.09.2017
De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De ...

Read more

11.09.2017
Grote publieke vennootschappen die op hun balansdatum gemiddeld meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar hebben tewerkgesteld, moeten in hun jaarverslag een 'niet-financiŽle verklaring' opnemen ...

Read more

31.08.2017
De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen.†En het college kan de ...

Read more

29.08.2017
De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Read more

24.07.2017
Cybercriminaliteit wordt voortaan strenger bestraft. BelgiŽ heeft 'de minimale maximumstraffen' opgetrokken om te voldoen aan de Europese vereisten uit Richtlijn 2013/40/EU. Met die richtlijn ...

Read more

24.07.2017
Erfgerechtigden die een nalatenschap willen verwerpen of willen aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten hun verklaring hierover voortaan afleggen voor de notaris, in een authentieke ...

Read more

18.07.2017
De decreetgever versnelt de vergunningsaanvraagprocedure met 21 dagen door toe te laten dat een vergunningvrager op hetzelfde moment zijn vergunningsaanvraag indient en zijn archeologienota ter ...

Read more

12.06.2017
De wet van 17 mei 2017 voorziet in een doeltreffender ontbindingsprocedure voor vennootschappen die niet langer actief zijn of waarvan de zetel fictief is. Voortaan kan op verzoek van elke ...

Read more

06.06.2017
Gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere rioolbeheerders kunnen rekenen op een fikse tussenkomst van het Vlaams gewest in de kosten voor rioleringen, ...

Read more

30.05.2017
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft de CAO nr. 98quinquies gesloten. Die cao moet het stelsel van de ecocheques verbeteren en vereenvoudigen via een grondige herziening van de lijst van de producten ...

Read more

29.05.2017
Vlaanderen heeft een nieuwe watertoetskaart. Met daarop de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden. In vergelijking met de kaart van 2014 zijn vooral ...

Read more

10.05.2017
Vanaf 20 mei 2017 mogen bomen die opgenomen zijn op de voorlopig vastgestelde kaart van de meest kwetsbare waardevolle bossen (MKWB's) niet meer gekapt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ...

Read more

27.04.2017
Vanaf 1 mei 2017 moet iedereen die door een strafgerecht wordt veroordeeld 20 euro betalen aan het 'Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'. Net als elke eisende partij in burgerlijke zaken. ...

Read more

25.04.2017
De Vlaamse overheid creŽert ťťn overkoepelende onteigeningsprocedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. De 4 federale onteigeningswetten zullen op het Vlaamse grondgebied alleen nog ...

Read more

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13