Nieuwe insolventiewetgeving

Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht. De regelgeving inzake faillissement en continuïteit ondernemingen wordt hierdoor zowel verder op elkaar afgestemd als ten dele hervormd. Met de invoering van dit nieuwe Boek XX, realiseert Minister van Justitie Koen Geens een nieuwe stap in zijn beoogde hervorming en codificatie van diverse basiswetgeving.

De belangrijkste wijziging betreft zonder meer het uitgebreidere toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving. Zo vallen voortaan vrije beroepers, VZW’s en zelfs organisaties zonder rechtspersoonlijkheid die een winstuitkeringsoogmerk hebben (bijv. de maatschap) onder het toepassingsgebied van het hervormde insolventierecht. Dit impliceert onder meer dat zij failliet kunnen worden verklaard, kunnen worden toegelaten tot een procedure van gerechtelijke reorganisatie of onder het toezicht vallen van de vernieuwde kamers voor ondernemingen in moeilijkheden.

De wetgever heeft deze hervorming ook aangegrepen om verder in te zetten op een doorgedreven digitalisering van de insolventieprocedures. Zo zal het Insolventieregister, dat in april 2017 het levenslicht zag, voortaan ook worden gebruikt als gegevensdatabank voor insolventieprocedures, andere dan faillissement.

Het nieuwe boek wenst eveneens ondernemerschap meer aan te moedigen. Goederen en inkomsten die een failliet verklaarde natuurlijke persoon verwerft na de faillissementsdatum, zullen in beginsel niet meer toekomen aan de faillissementsboedel. Daarnaast worden ook de regels inzake kwijtschelding van restschulden verder verfijnd en op elkaar afgestemd, om duidelijkheid te brengen over diverse discussies die waren ontstaan in de nasleep van diverse arresten van het Grondwettelijk Hof.

In het boek worden onder Impuls van de Europese Insolventieverordening van 2015 ook nieuwe regels ingevoerd in verband met grensoverschrijdende insolventie en in verband met vennootschapsgroepen, teneinde tegemoet te komen aan een aantal praktische problemen die in dit verband kunnen rijzen.

Initieel voorzag het ontwerp ook in de invoering van een stil faillissement. Een stil faillissement betekent dat, vooraleer aangifte van faillissement wordt gedaan, er onder toezicht van de rechtbank reeds diverse maatregelen worden ondernomen om, eenmaal het faillissement is uitgesproken en dit publiek is gekend, een snelle en efficiënte overdracht van de onderneming “going concern” mogelijk te maken. Op die manier kan men een belangrijke waardevermindering van de onderneming tegen gaan. Hoewel met de invoering van die regelgeving België een koploper had kunnen worden in het moderne insolventierecht, werd uiteindelijk besloten om de regelgeving vooralsnog te schrappen. Dit was immers een politiek gevoelig thema, dat nog verder werd aangescherpt door een recent arrest van het Hof van Justitie in verband met de rechten van de werknemers van een onderneming die betrokken is in een stil faillissement.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op Insolventieprocedures die worden geopend na 1 mei 2018. De tekst van het nieuwe boek XX kan u hier downloaden.

Diverse van onze advocaten zijn op directe of indirecte wijze betrokken geweest bij de hervorming van het insolventierecht. Aarzel niet om een van onze specialisten te contacteren met uw vragen omtrent deze hervorming.

Op 12 en 14 september 2017 bespak Mr Joan Dubaere de impact en gevolgen van deze hervormingen op een seminarie georganiseerd door Kennisateliers. De presentatie kan u hier terugvinden.

Mr Rubben Lindemans werkt eveneens aan uitgebreidere eerste bespreking van de nieuwe wet. Deze bespreking zal later dit jaar verschijnen in het Tijdschrift voor Rechtspersonen & Vennootschappen.

Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Leer más
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Leer más
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Leer más