Vlaams gewest subsidieert 75% van rioleringswerken

Gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere rioolbeheerders kunnen rekenen op een fikse tussenkomst van het Vlaams gewest in de kosten voor rioleringen, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI?s) en individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA?s). Op 16 juni 2017 wijzigt echter het subsidieregime.

Riolen en KWZI's

Onder het huidige regime financiert het Vlaamse Gewest 50% van de kosten voor het aanleggen, bouwen of verbeteren van rioleringen, van daaraan gerelateerde bronmaatregelen voor hemelwater, en van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat percentage kan echter opgetrokken worden tot 75%, of zelfs 100%.
Maar onder de nieuwe regeling wordt er gewerkt met een eenvormig subsidiepercentage van 75%. Zowel voor rioleringen, als voor KWZI's.

IBA's

Bij de individuele waterzuiveringsinstallaties zien we een omgekeerde trend. Waar de overheid tot nu 2.250 euro tussenkwam per individuele installatie, wordt dat bedrag nu gedifferentieerd: de overheidstussenkomst wordt verminderd tot 1.750 euro per installatie, behalve als het gaat om een installatie met prioriteit 1 of 2 volgens het definitief goedgekeurde gebiedsdekkende uitvoeringsplan (GUP), want dan bedraagt de tussenkomst 3.500 euro per installatie.
De verhoogde toelage wordt in de regel maar uitbetaald als de IBA vóór 2024 is opgenomen in een goedgekeurd subsidiëringsprogramma.

De differentiatie komt er op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het agentschap hoopt via een versnelde sanering van de prioritaire zones, bepaalde Europese instandhoudingsdoelstellingen te kunnen realiseren.

Cumul

De subsidie mag gecumuleerd worden met tegemoetkomingen van andere instanties. Tot maximum 100%.

7 fazen

Het besluit sleutelt ook aan de aanvraag- en toekenningsprocedure voor de subsidie. Zo zal de rioolbeheerder nog wel een voorontwerpdossier moeten indienen, maar geen ontwerpdossier meer. Daar volstaan de aanbestedingsdocumenten.
Verder wordt het mogelijk om het vastgelegde subsidiebedrag te verhogen bij onvoorziene werken.
De procedure wordt bovendien zoveel mogelijk gedigitaliseerd en er wordt, waar mogelijk, gewerkt met sjablonen.
En gedurende het hele verloop van het aanvraag- en toekenningstraject zal de Vlaamse Milieumaatschappij (Vmm) het centrale aanspreekpunt zijn voor de rioolbeheerder. Die moet dus zelf geen documenten meer indienen bij de provincie of bij Aquafin.

Van toepassing:

Vlaams gewest.

Vanaf 16 juni 2017. Met overgangsregeling.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, BS 6 juni 2017.

Zie ook:

?Subsidies riolering en KWZI?, Vlaamse Milieumaatschappij.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, BS 10 april 2002 (opgeheven besluit).