Vooral effectief overstromingsgevoelige gebieden aangepast op nieuwe watertoetskaart

Vlaanderen heeft een nieuwe watertoetskaart. Met daarop de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden en de effectief overstromingsgevoelige gebieden. In vergelijking met de kaart van 2014 zijn vooral de effectief overstromingsgevoelige gebieden aangepast. Een gevolg van de recentere en accuratere berekeningsmodellen én van de overstromingen die zich in de periode van 2014 tot 2016 hebben voorgedaan. Aan de mogelijk overstromingsgevoelige gebieden is weinig veranderd.

De kaart met de overstromingsgevoelige gebieden is belangrijk voor de watertoets van de vergunningverlenende overheden én voor de informatieplicht van notarissen en makelaars.

Overheden die beslissen over een vergunning, een plan of een programma moeten inschatten welke impact het project heeft op het watersysteem. Dat is de zgn. watertoets. Bij projecten die in overstromingsgevoelig gebied liggen zijn de overheden verplicht om voor de watertoets het advies te vragen van de waterbeheerder. De vergunningverlenende overheden gebruiken de nieuwe kaart met overstromingsgevoelige gebieden voor

vergunningsaanvragen die ingediend worden na 30 juni 2017;

voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering is verstuurd na 30 juni 2017.

Maar ook voor notarissen, vastgoedmakelaars en eigenaars van onroerende goederen is de nieuwe kaart belangrijk. Zij moeten in de publiciteit voor een onroerend goed immers vermelden of het goed in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied ligt. En ook in de vastgoedakte, onderhands of authentiek, moet een waterparagraaf opgenomen worden. De nieuwe kaart moet gebruikt worden voor

onderhandse overeenkomsten die na 30 juni 2017 afgesloten zijn;

authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst na 30 juni 2017 is afgesloten;

authentieke akten die - zonder voorafgaande onderhandse overeenkomst - verleden zijn na 30 juni 2017; en

openbare verkopen waarvan de verkoopverrichtingen begonnen zijn na 30 juni 2017.

De oude kaart - die van toepassing was sinds september 2014 - mag verder gebruikt worden voor dossiers die voor 30 juni 2017 zijn ingediend.

Bron: Ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, BS 29 mei 2017