Minister Homans verduidelijkt 'nieuwe procedure inzake erkenning van openbaar nut' voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, verduidelijkt in haar omzendbrief BB2017/1 van 24 maart 2017 de nieuwe procedure inzake de erkenning van openbaar nut die de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid moeten volgen, bij overdrachten in der minne van onroerende goederen, om zo vrijstelling van registratierechten te verkrijgen (art. 2.9.6.0.3, eerste lid, VCF).

Opgelet ! Deze nieuwe procedure geldt niet voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid (de interlokale verenigingen).

Vereenvoudigde procedure

Tot eind 2016 moest een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid, bij een overdracht in der minne van een onroerend goed, eerst een aanvraag tot erkenning van algemeen nut indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, waarna die een overdracht (in de zin van art. 2.9.6.0.3, eerste lid, VCF) expliciet van algemeen nut verklaarde.

Deze expliciete aanvraagprocedure wordt nu afgeschaft, en vervangen door de toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht.

Standpunt Vlabel

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft hierover een nieuw administratief standpunt ingenomen dat op 9 januari 2017 gepubliceerd is op zijn website.

Het is van toepassing sinds 21 december 2016 en luidt als volgt:
"SP nr. 16075 dd. 21.12.2016: De vrijstelling van het verkooprecht, voorzien door artikel 2.9.6.0.3, eerste lid, 1°, VCF, voor een verkrijging door openbare instelling voor algemeen nut, wordt onmiddellijk toegepast, ook al moet het algemeen nut nog worden erkend of goedgekeurd door een hogere overheid. In de verkrijgingsakte moet wel verklaard worden dat het een verkrijging wegens algemeen nut betreft."

Kwalificatie 'algemeen nut'

Dit betekent dat een intergemeentelijke samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor de kwalificatie 'algemeen nut', waarna het zich rechtstreeks tot de notaris kan wenden.
Zowel de beslissing als de verkrijgingsakte moeten uitdrukkelijk vermelden dat de verkrijging wegens openbaar nut gebeurt om van de kosteloze registratie te kunnen genieten.
Wordt er tegen deze beslissing niet opgetreden in het kader van het algemeen bestuurlijk toezicht, dan heeft dit tot gevolg dat het openbaar nut stilzwijgend wordt erkend.

Minister Homans deelt ook nog mee dat haar administratie, wanneer een beslissing over een verkrijging van een onroerend goed van algemeen nut wordt geschorst of vernietigd met toepassing van het algemeen bestuurlijk toezicht, Vlabel hiervan in kennis zal stellen. Het evenredig recht kan daarna alsnog aangerekend worden aan het intergemeentelijke samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.

Bron: Omzendbrief BB2017/1. van 24 maart 2017 - Vrijstellen van registratierechten door verklaringen van openbaar nut ten behoeve van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. - Administratieve vereenvoudiging, BS 19 april 2017.

Zie ook:
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (VCF), BS 23 december 2013 (art. 2.9.6.0.3, eerste lid).