Retributie bij raadpleging 'Centraal Register Solvabiliteit' vanaf 1 april 2017

Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De bedragen van de verschillende retributies staan in het KB van 27 maart 2017.

Retributie

Het bedrag van de retributie (art. 5/6, § 1, faillissementswet) varieert naargelang de gebruiker van het register, de manier van neerlegging en het bedrag van het actief van de boedel.

Het bedrag van de retributie bedraagt vanaf 1 april 2017:

6 euro voor het neerleggen van de aangifte van schuldvorderingen door een schuldeiser via het register met een eventuele inzage van het faillissementsdossier via het register of voor inzage van het faillissementsdossier via het register zonder een aangifte van schuldvordering;

0 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief van 0 tot 1.500 euro;

25 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief van 1.501 tot 5.000 euro;

295 euro per jaar voor het beheer van het faillissementsdossier via het register, voor faillissementen met een actief vanaf 5.001 euro.

De retributies worden betaald aan de beheerder en door hem geïnd. Ze worden elk jaar op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De overheidsinstellingen die bij het vervullen van hun opdracht gebruikmaken van het register, moeten deze retributies niet betalen.

Centraal Register Solvabiliteit

Het 'Centraal Register Solvabiliteit' is de geïnformatiseerde gegevensbank waarin het faillissementsdossier wordt opgeslagen en bewaard.
De 'Orde van Vlaamse Balies' en de 'Ordre des Barreaux francophones et germanophones' hebben het register samen ingericht en beheren het.

Het register bevat alle gegevens en stukken met betrekking tot de faillissementsprocedure. Dat zijn onder meer alle gegevens en stukken die de curator nodig heeft om het passief van de gefailleerde te bepalen, zoals de schuldvorderingen, de processen-verbaal van verificatie, enz.

Het 'Centraal Register Solvabiliteit' is toegankelijk:

voor magistraten, griffiers, het openbaar ministerie, parketsecretarissen, curators, en rechter-commissarissen bij het vervullen van hun wettelijke opdracht;

voor de gefailleerden, schuldeisers en derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen (advocaten in het kader van het faillissement), en

voor de beheerder.

Om haar wettelijke opdracht te kunnen vervullen, heeft ook de Deposito- en Consignatiekas toegang tot het register.

Jaarlijks verslag

De beheerder brengt elk jaar voor eind juni verslag uit bij de minister van Justitie over de inkomsten en uitgaven van het Centraal Register Solvabiliteit.

In werking

Het KB van 23 maart 2017 treedt in werking op 1 april 2017.

Bron: Koninklijk besluit van 27 maart 2017 houdende de bepaling van het bedrag van de retributie, evenals de voorwaarden en de modaliteiten van de inning ervan in het kader van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 29 maart 2017.

Zie ook:
- Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 27 maart 2017.
- Wet van 1 december 2016 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit, BS 11 januari 2016.
- Faillissementswet van 8 augustus 1997, BS 28 oktober 1997, err. BS 7 februari 2001 (art. 5/6)