Muyters snoeit in subsidies voor bedrijventerreinen

Op aangeven van minister Muyters schrapt de Vlaamse regering de subsidies voor potentieel rendabele projecten ter aanleg of heraanleg van bedrijventerreinen, en schrapt zij de subsidies voor grondverwerving bij strategische projecten en onrendabele projecten. Ook de btw is niet langer subsidiabel. En het steunpercentage voor riolen en wegen wordt verlaagd. De regering hoopt zo de steunregeling ?budgettair beheersbaar? te houden.

Voor knelpuntterreinen en brownfields

Private en publieke ontwikkelaars kunnen subsidies krijgen voor de aanleg of heraanleg van bedrijventerreinen op knelpuntterreinen en verouderde sites, zoals brownfields. De Vlaamse regering komt tussen in het voortraject, in de eigenlijke inrichting of herinrichting van het terrein, en in het beheer ervan. Dat laatste alleen bij publieke ontwikkelaars.

De huidige besparingsmaatregelen situeren zich allemaal in het tweede luik: de eigenlijke inrichting of herinrichting.

Niet meer voor?

Tot nu kwamen 3 types van projecten in aanmerking voor een overheidstussenkomst:

onrendabele projecten, zoals de herontwikkeling van een vervuilde brownfield;

strategische projecten, zoals de ontwikkeling van een wetenschapspark; en

potentieel rendabele projecten. Dat zijn projecten die op basis van de grondexploitatie potentieel rendabel zijn, maar die vanwege het risico op een hogere onteigeningsvergoeding na een gerechtelijke procedure dreigen onrendabel te worden. Maar die groep wordt uit het Subsidiebesluit geschrapt.

Wat de resterende - onrendabele en strategische - projecten betreft, wordt er geen rekening meer gehouden met de volgende uitgaven:

de btw. Die kon tot nu ingebracht worden als de ontwikkelaar kon aantonen dat hij de btw niet kon recupereren; en

de algemene, toezichts- en uitvoeringskosten, plus de kosten voor de voorbereidende en uitvoeringsstudies die tot nu voor 10% in aanmerking werden genomen.

De kosten voor de verwerving van de gronden werd tot nu onder bepaalde voorwaarden in aanmerking genomen, maar ook die mogelijkheid wordt opgeheven.

Lager subsidiepercentage

In principe neemt de Vlaamse overheid 60% van het subsidiabele bedrag ten laste bij een strategisch project, en 85% bij herinrichting van een verouderd bedrijventerrein. Maar dat laatste moet enigszins genuanceerd worden. Het gedeelte van de werken dat bestaat uit het aanleggen van wegen en het aanleggen van rioleringen wordt voortaan voor slechts 60% betoelaagd.

Retroactief

Hoewel deze aanpassingen pas op 23 augustus 2016 werden gepubliceerd, hebben ze allemaal uitwerking sinds 15 juli 2016.

Subsidieaanvragen die vóór 15 juli 2016 werden ingediend, worden nog afgehandeld volgens het oude, gunstiger regime.

In werking

15 juli 2016.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, BS 23 augustus 2016.