Vlaanderen actualiseert bevoegdheden in federale verkeersreglementering

Met de Zesde Staatshervorming zijn heel wat federale bevoegdheden met betrekking tot mobiliteit en verkeersveiligheid geregionaliseerd. Met voornamelijk wijzigingen op het gebied van binnenvaart en wegvervoer. Officieel zijn de nieuwe bevoegdheden overgedragen op 1 juli 2014, maar in de praktijk is voor een meer gefaseerde invoering gekozen. Ruim een half jaar nadat de overdracht in de meeste Vlaamse domeinen werd afgerond, doet de Vlaamse regering ook de nodige aanpassingen in de federale regelgeving.

In maar liefst 32 Koninklijke besluiten wordt voortaan verwezen naar de bevoegde Vlaamse instanties. Her en der worden definities aangepast aan de Vlaamse normen en worden federale retributies vervangen door Vlaamse. Maar er komt bijvoorbeeld ook een Vlaams ijkvignet voor politiemeettoestellen dat wordt uitgereikt onder toezicht van het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer.

Al het gaat dus veeleer om een technische update aangezien er in de praktijk al volgens de geregionaliseerde bevoegdheden wordt gewerkt. Volgende akten worden aangepast:

het technisch reglement voor auto?s (KB van 15 maart 1968);

het technisch reglement voor moto?s (KB van 10 oktober 1974);

de Wegcode (KB van 1 december 1975);

het KB van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen, hun bestanddelen alsook hun veiligheidsonderdelen;

het KB luchtverontreiniging door uitlaatgassen (KB van 30 december 1988);

het KB instellingen voor technische controle van voertuigen (KB van 23 december 1994);

het KB ondernemer van goederenvervoer over de binnenwateren (KB van 16 januari 1996);

het KB van 4 augustus 1996 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, hun onderdelen en technische eenheden alsook hun veiligheidstoebehoren;

het KB rijbewijs (KB van 23 maart 1998);

het KB van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;

het KB boeten wegvervoer (KB van 19 juli 2000);

het KB erkenning rijscholen (KB van 11 mei 2004);

het KB van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines;

het KB inning en consignatie boeten - technische eisen voertuigen- (KB van 1 september 2006);

het KB technische controle bedrijfsvoertuigen (KB van 1 september 2006);

het KB erkenning en controle diagnosecentra voertuigen (KB van 10 november 2006);

het KB van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

het KB van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart;

het KB inning retributies -technische eisen voertuigen- (KB van 26 april 2007);

het KB rijbewijs - voertuig met aanhangwagen- (KB van 4 mei 2007);

het KB van 7 december 2007 tot vaststelling van de tarieven van de retributies voor prestaties inzake het certificeren van vaartuigen voor de binnenvaart;

het KB van 19 maart 2009 betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen;

het KB van 15 mei 2009 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen te innen voor het toekennen, vernieuwen en uitbreiden van de erkenning als technische dienst voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd;

het KB van 13 juni 2010 houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen;

het KB van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten;

het KB van 30 november 2011 houdende goedkeuring van het besluit 2010-I-8 van 2 juni 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart dat het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn aanneemt en houdende goedkeuring van de besluiten 2010-II-3 en 2010-II-5 van 9 en 10 december 2010 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van dit Reglement;

het KB van 22 januari 2013 houdende erkenning van de gelijkwaardigheid van het Oostenrijkse, Bulgaarse, Hongaarse, Poolse, Roemeense, Slowaakse en Tsjechische dienstboekje op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

het KB veiligheidsvoorschriften gebruik LPG voor auto's (KB van 7 maart 2013);

het KB veiligheidsvoorschriften gebruik gecomprimeerd aardgas (CNG) voor auto's (KB van 7 maart 2013);

het KB inning boeten verkeersovertredingen (KB van 19 april 2014);

het KB goederenvervoer over de weg (KB van 22 mei 2014);

het KB reizigersvervoer over de weg (KB van 22 mei 2014);

Het besluit van 10 juli 2015 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. Het treedt dus in werking op 4 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 tot wijziging van regelgeving met betrekking tot het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer en het verkeersveiligheidsbeleid, wat betreft bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 25 augustus 2015.