Juridische basis voor uitgifte elektronische ecocheques (art. 29-30 DB Sociaal)

Er is een juridische basis voor de uitgifte van elektronische ecocheques. Daartoe heeft een verzamelwet van 20 juli 2015 de bestaande rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheques uitgebreid tot de elektronische ecocheques.

Rechtsgeldig uitgeven

De ecocheque is een op de maaltijdcheque geïnspireerd betaalmiddel voor de aankoop van ecologische producten en diensten die opgenomen zijn in een limitatieve lijst bij de CAO nr. 98. Onder bepaalde voorwaarden worden de cheques niet als loon beschouwd en zijn ze vrijgesteld van belastingen. De cheques zijn 2 jaar geldig en kunnen niet tegen geld ingeruild worden. In 2014 werden maar liefst 24.700.000 ecocheques met een gemiddelde waarde van 8,17 euro per cheque uitgereikt.

Dankzij de nieuwe wet wordt het mogelijk om de voorwaarden en procedures vast te leggen die erkende uitgevers moeten naleven om rechtsgeldig ecocheques in elektronische vorm uit te geven. Er komt ook een extra waarborg om een eventueel faillissement van een uitgever van ecocheques op te vangen, zo blijkt uit de toelichting bij de nieuwe wet.

Voordelen

Eerder had de Nationale Arbeidsraad (NAR) zich al herhaaldelijk uitgesproken over de overstap naar elektronische ecocheques. De raad zag heel wat voordelen, dat blijkt ook het verslag van de commissie Sociale Zaken: de administratieve vereenvoudiging, de daling van de kosten, het behoud van de doelstelling om de koopkracht te verhogen met een specifiek voordeel, het verdwijnen van het risico bij verlies en de traceerbaarheid van de cheques ...

De overstap is volgens de sociale partners gekoppeld aan de juridische stabiliteit van het stelsel. Nieuwe technologie speelt ook een rol, zoals bijvoorbeeld een mobiele toepassing voor smartphones. In de commissie bevestigt minister van Sociale Zaken Maggie De Block in ieder geval dat maaltijdcheques en ecocheques op één elektronische kaart kunnen worden geplaatst. 'Het voorstel om de cheques niet meer uit te geven, maar de tegenwaarde ervan rechtstreeks op de rekening van de begunstigde te storten, verdient overweging, maar kan vooralsnog niet op een voldoende breed politiek draagvlak bogen', aldus de minister.

De NAR heeft een tijdspad uitgestippeld. Als dat schema wordt nageleefd, kan men volgens de NAR vanaf 1 januari 2016 geleidelijk overstappen van papieren naar elektronische ecocheques. De NAR zal het hele proces verder opvolgen.

In werking

De aanpassingen van de wet van 30 december 2009 treden in werking op 31 augustus 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De opdeling in twee artikelen is noodzakelijk omdat men een onderscheid maakt tussen de uitgevers en de gebruikers van elektronische ecocheques en maaltijdcheques. Want niet alle uitgevers geven per definitie zowel maaltijd- als ecocheques uit.

Een en ander moet nog uitgewerkt worden bij KB. Zoals de voorwaarden, de erkenningsprocedure, de controle en de regels voor de intrekking van de cheques. Voor de uitvoeringsbepalingen over de voorwaarden en de procedures voor de erkenning van de uitgevers benadrukt de NAR in een van zijn adviezen wel dat ze vroeg genoeg in werking moeten treden - op de dag van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zo is er voldoende tijd om de vereiste procedures te doorlopen.

Het is de bedoeling om het bestaande ad-hoc advies- en controlecomité voor de elektronische maaltijdcheques ook bevoegd te maken voor de elektronische ecocheques. De erkende uitgevers van elektronische ecocheques zullen het rijksregisternummer van de natuurlijke personen kunnen gebruiken om de begunstigden van de cheques eenduidig te identificeren.

Bron: Wet van 20 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 21 augustus 2015. (art. 29 en 30 DB Sociaal)

Zie ook:
NAR-advies nr. 1.926, ?Elektronische ecocheques?
NAR-advies nr. 1.952, ?Elektronische ecocheques - Follow-up en monitoring - Ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van de elektronische ecocheques en tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers ervan?
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, BS 31 december 2009 (art. 183 ev. WDB)